img

Madu Murni 50ml

K: Rp 12,000,-

R: Rp 10,000,- RU: Rp 9,000,-
Hasil Lebah Grosir : Rp 9,000,-

img

Madu Murni 100ml

K: Rp 30,000,-

R: Rp 25,000,- RU: Rp 23,000,-
Hasil Lebah Grosir : Rp 22,000,-

img

Madu Murni 150ml

K: Rp 40,000,-

R: Rp 25,000,- RU: Rp 23,000,-
Madu Grosir : Rp 21,000,-

img

Madu Murni 250 ml

K: Rp 75,000,-

R: Rp 60,000,- RU: Rp 55,000,-
Madu Grosir : Rp 50,000,-

img

MaduMurni 350ml / 500 Gram

K: Rp 90,000,-

R: Rp 70,000,- RU: Rp 65,000,-
Madu Grosir : Rp 55,000,-

img

Madu Murni 500ml

K: Rp 125,000,-

R: Rp 95,000,- RU: Rp 85,000,-
Madu Grosir : Rp 80,000,-

img

Madu Murni 1kg

K: Rp 150,000,-

R: Rp 120,000,- RU: Rp 110,000,-
Madu Grosir : Rp 100,000,-

img

Madu Super 50ml

K: Rp 35,000,-

R: Rp 25,000,- RU: Rp 20,000,-
Madu Grosir : Rp 18,000,-

img

Madu Super 100ml

K: Rp 45,000,-

R: Rp 35,000,- RU: Rp 32,500,-
Madu Grosir : Rp 30,000,-

img

Madu Super 150ml

K: Rp 65,000,-

R: Rp 45,000,- RU: Rp 42,500,-
Madu Grosir : Rp 40,000,-

img

Madu Super 250ml

K: Rp 85,000,-

R: Rp 70,000,- RU: Rp 65,000,-
Madu Grosir : Rp 60,000,-

img

Madu Super 350ml / 500 Gram

K: Rp 110,000,-

R: Rp 90,000,- RU: Rp 85,000,-
Madu Grosir : Rp 80,000,-

img

Madu Super 500ml

K: Rp 160,000,-

R: Rp 130,000,- RU: Rp 120,000,-
Madu Grosir : Rp 110,000,-

img

Madu Super 1kg

K: Rp 210,000,-

R: Rp 175,000,- RU: Rp 160,000,-
Madu Grosir : Rp 155,000,-

img

Madu Klanceng 50ml

K: Rp 50,000,-

R: Rp 40,000,- RU: Rp 35,000,-
Madu Grosir : Rp 32,500,-

img

Madu Klanceng 100ml

K: Rp 75,000,-

R: Rp 65,000,- RU: Rp 60,000,-
Madu Grosir : Rp 57,500,-

img

Madu Klanceng 150ml

K: Rp 120,000,-

R: Rp 85,000,- RU: Rp 80,000,-
Madu Grosir : Rp 75,000,-

img

Madu Klanceng 250ml

K: Rp 150,000,-

R: Rp 120,000,- RU: Rp 110,000,-
Madu Grosir : Rp 100,000,-

img

Madu Klanceng 350ml / 500 Gram

K: Rp 300,000,-

R: Rp 170,000,- RU: Rp 150,000,-
Madu Grosir : Rp 145,000,-

img

Madu Klanceng 500ml

K: Rp 300,000,-

R: Rp 235,000,- RU: Rp 225,000,-
Madu Grosir : Rp 210,000,-

img

Madu Klanceng 1kg

K: Rp 300,000,-

R: Rp 275,000,- RU: Rp 260,000,-
Madu Grosir : Rp 250,000,-

Share Page

Back to top